Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

Regulamin Aukcji dla „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

DLA „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.

 

1.  „Carport”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@car-port.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży  Przedmiotów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna Przedmiotów, przedstawionych na portalu internetowym www.car-port.pl.

2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia Carport proces zbierania ofert i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie

3. "Kupujący" to wyłącznie przedsiębiorca nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, j. t. z późniejszymi zmianami).który dokonał prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Carport po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia Przedmiotów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. „Dostawca” to "PEKAO LEASING" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisana pod numerem KRS: 0000000867 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która zawarła umowę współpracy z Carport,  wystawia swoje Przedmioty do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w przypadku sprzedaży Przedmiotu staje się administratorem danych Nabywcy Przedmiotu.

5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.

6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawca” biorący udział w aukcji.

7. "Przedmiot" oznacza nowy lub używany przedmiot, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Carport.

8. „Ekspertyza techniczna” – dokument zawierający opis stanu technicznego i wizualnego Przedmiotu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych braków i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące Przedmiotu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.

9. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa i aukcji, które zobowiązani są spełniać i zaakceptować Uczestnicy aukcji.

10. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Carport ofert składanych na zakup Przedmiotów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.

11. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Przedmiot wystawiany przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl. powiększoną o wysokość jednego postąpienia, której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży. 

12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Carport i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Przedmiotu wystawianego przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl, Cena wywoławcza równa jest Cenie Minimalnej Przedmiotu aukcji prowadzonej dla „PEKAO LEASING” Sp. z o.o..

13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Przedmiotu w czasie trwania Aukcji.

14. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania Aukcji.

15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez Carport. Uczestnik biorący udział w Aukcji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez Carport loginu na stronie internetowej www.car-port.pl. Uczestnik biorący udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z Carport, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.

2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.car-port.pl.

3. Carport nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Przedmiotów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

4. W czasie trwania Aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Carport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w Aukcjach.

5. Prowadzący Aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania Aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego Aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Carport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu Aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej Aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia Aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.

6. Daty i godziny otwarcia Aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ, w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.

 

PRZEDMIOT AUKCJI

§ 3

1. Przedmiotem Aukcji mogą być Przedmioty, które zostały dopuszczone do Aukcji przez Carport. Carport dopuszcza Przedmioty według własnego uznania kierując się dobrem uczestników Aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania Aukcji.

2. Dostawca Przedmiotu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania Przedmiotem oraz, że Przedmiot nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że Przedmiot zgłoszony na Aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany Przedmiot.

3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących Przedmiotu odpowiada Dostawca Przedmiotu.

4. Carport może wykluczyć Przedmiot z Aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym. Wycofanie przedmiotu z aukcji musi być poprzedzone uzgodnieniem  wszelkich zaistniałych wątpliwości z Dostawcą.

 

 

AUKCJA

§ 4

1. Aukcję rozpoczyna Prowadzący Aukcję poprzez upublicznienie na portalu internetowym www.car-port.pl listy Przedmiotów i podanie ceny wywoławczej oraz wskazanie czasu trwania Aukcji, jak i innych wymaganych warunków Aukcji (Szczegółowe warunki aukcji).

2. Zakończenie Aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania. W razie złożenia przez różnych uczestników Aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu Przedmiotu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.

3. Carport jest uprawniony do wstrzymania czynności aukcyjnych w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem Carport.

4. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl. O wysokości postąpienia w danej Aukcji decyduje Prowadzący Aukcję.

5. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotów i przyjmuję do wiadomości, iż publikowane wyceny Przedmiotów nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu, mają one charakter wyłącznie poglądowy.

6. Kupujący oświadcza że zweryfikował stan techniczny Przedmiotu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu. Potwierdza, że jedynym źródłem informacji o stanie Przedmiotu jest jego osobista weryfikacja dokonana przez Kupującego;

7. Zawarcie umowy nabycia Przedmiotu w wyniku Aukcji następuje z chwilą udzielenia przez Prowadzącego Aukcję przybicia, o czym Kupujący, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Prowadzącego Aukcję wraz z informacjami o terminie i sposobie zapłaty, a także sposobie odbioru Przedmiotu .

8. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej Aukcji Prowadzący Aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.

9. Carport udostępni wszystkim Kupującym równy dostęp do informacji dotyczących Przedmiotu.

10. Kupujący ma obowiązek zweryfikować stan techniczny i kompletność Przedmiotu oraz jego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Dostawcę w opisie Przedmiotu, przed złożeniem oferty kupna.

11. W razie publikacji na portalu internetowym www.car-port.pl zdjęć, szkiców opisów lub wycen dotyczących oferowanych Przedmiotów, przyjmuje się że mają one charakter wyłącznie poglądowy. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub ekspertyzy Przedmiotu nie będą stanowić wiążącego dla Kupującego i Dostawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Dostawca ani Carport nie będą ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu, dokonane przez Kupującego na podstawie opublikowanych w Serwisie aukcyjnym materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu w miejscu jego przechowywania dokonana przez Kupującego przed złożeniem oferty zakupu.

12. Złożenie oferty zakupu przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Przedmiotu. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego Przedmiotu żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu względem Kupującego.

13. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez Carport. Aukcja Przedmiotu nie może być jednak odwołana przez Carport po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.

 

ZAPŁATA I ODBIÓR PRZEDMIOTU

§ 5

1. W momencie otrzymania przez Nabywcę informacji o wygraniu Aukcji, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności Przedmiotu przechodzi na Nabywcę po zapłaceniu całości ceny sprzedaży Przedmiotu. Nabywca nabywa Przedmiot na własne ryzyko.

2. Nabywca jest zobowiązany na podstawie  otrzymanego e-mailem powiadomienia od Carport do zapłaty na rzecz Carport opłaty aukcyjnej za zakupiony Przedmiot w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach Aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu Przedmiotu pomiędzy Nabywcą i Dostawcą. Po dokonaniu  opłaty aukcyjnej na rzecz Carport zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. O zapłacie opłaty aukcyjnej na swą rzecz Carport niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez Carport faktur elektronicznych.

3. Jeżeli szczegółowe warunki Aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i Carport. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży Przedmiotu w terminie 5 dni od zakończenia Aukcji na rachunek bankowy Dostawcy podany w e-mailu informującym Uczestnika o udzieleniu przybicia w związku z przeprowadzoną Aukcją.

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Nabywcę ceny wynikającej z oferty zaakceptowanej przez Dostawcę, w terminie określonym wyżej w ust.5, Dostawca jest upoważniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży oraz zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu z Uczestnikiem, który złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu lub do ponownego zgłoszenia Przedmiotu do Aukcji internetowej.

5. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu Uczestnikowi decyduje Dostawca. Oferta Dostawcy jest przekazywana drugiemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.

6. Nabywca jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży od Dostawcy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Oferowanej Ceny Zakupu na rachunku bankowym Dostawcy wskazanym w e-mailu informującym o udzieleniu przybicia.

7. Brak odbioru Przedmiotu przez Nabywcę w terminie określonym powyżej w ust. 6 powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 50,00zł/netto dziennie. W takim przypadku Przedmiot zostanie wydany Nabywcy przez Dostawcę po uiszczeniu dodatkowo opłaty za jego przechowanie na rachunek bankowy Dostawcy.

8. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca Przedmiotu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez Nabywcę kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę dokumentu że nabyty Przedmiot na Aukcji został dostarczony do kraju Nabywcy.

9. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język polski deklaracji wywozowej.

10. Każdy pojazd na aukcjach Pekao Leasing Sp. z o.o. posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. Warunkiem koniecznym do odbioru pojazdu z miejsca parkingowego jest podpisanie przez Nabywcę, lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną do jego reprezentowania, wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej odbieranego pojazdu. 

 

UCZESTNICY AUKCJI

§ 6

1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Aukcji dla Kupujących jest zarejestrowanie w Carport poprzez witrynę internetową www.car-port.pl oraz otrzymanie indywidualnego kodu uczestnika, natomiast dla Dostawców zawarcie umowy o współpracę, lub  przekazania zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi Aukcji.

2. Uczestnicy Aukcji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje z Prowadzącym Aukcję w trakcie trwania Aukcji, które natychmiast stają się wiążące. W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co wszystkie strony wyrażają zgodę.

3. Uczestnik dopuszczony do Aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Carport będzie rozstrzygał na niekorzyść  Nabywcy lub Kupującego.

4. Carport może odmówić uczestnictwa w Aukcji Uczestnikowi, który wcześniej między innymi nie wywiązał się ze swoich zobowiązań względem Carport, w inny sposób naruszył Regulamin lub nie przestrzega bądź narusza inne ogólnie przyjęte normy zachowania.

5. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych związanych z prowadzoną przez Kupującego działalnością w celu weryfikacji Kupującego i wystawienia faktury sprzedaży. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.

6. Po przekazaniu Kupującemu informacji o przybiciu, Carport przekaże Dostawcy uzyskane od Kupującego dane w celu wystawienia faktury sprzedaży Przedmiotu oraz w celu wypełnienia przez Dostawcę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dostawca staje się Administratorem danych Kupującego przekazanych przez Carport w zakresie wypełnienia przez Dostawcę obowiązków opisanych w ust.6 powyżej. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawa wynikające z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) tj.RODO. 

7. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Carport nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.

8. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji Carport, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 7

1. Przedmioty  oferowane są na Aukcji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl. Na nabyte Przedmioty Carport nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

2. Opisy oferowanych Przedmiotów zamieszczone na portalu Carport są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. W związku z tym Carport oraz Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.

3. Jeżeli Carport przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.

4. Uczestnicy Aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania Aukcji na zasadach ogólnych.

5. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w Aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Carport nie miał wpływu.

6. Uczestnicy Aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez Uczestnika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez Uczestnika Aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Carport.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy Uczestników uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy Uczestników uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.

3. Carport zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.

4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Carport rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne  dla Powoda.

6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.

7. Opłaty i prowizje Carport zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Carport zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT dla "PEKAO LEASING" Sp. z o.o.

 

1. Kupujący ma obowiązek zweryfikować stan techniczny i kompletność Przedmiotu oraz jego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Dostawcę w opisie Przedmiotu, przed złożeniem oferty kupna.

2. W razie publikacji na portalu internetowym www.car-port.pl zdjęć, szkiców opisów lub wycen dotyczących oferowanych Przedmiotów, przyjmuje się że mają one charakter wyłącznie poglądowy. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub ekspertyzy Przedmiotu nie będą stanowić wiążącego dla Kupującego i Dostawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Dostawca ani Carport nie będą ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu, dokonane przez Kupującego na podstawie opublikowanych w Serwisie aukcyjnym materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu w miejscu jego przechowywania dokonana przez Kupującego przed złożeniem oferty zakupu.

3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedawane poprzez Carport w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego Dostawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu, dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego Przedmiotów, Kupujący zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz  stopnia kompletności wyposażenia Przedmiotu przed złożeniem oferty nabycia. Kupujący poprzez złożenie oferty nabycia Przedmiotu oświadcza Dostawcy, że  akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu oraz jego wyposażenia.

4. W przypadku gdyby okazało się, że nabywany Przedmiot jest obciążony jakimkolwiek prawem osób trzecich, Nabywca nie może uchylić złożonego oświadczenia woli o nabyciu Przedmiotu, odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić jej zawarcie i dokonanie zapłaty, jeżeli Dostawca w terminie do 20 dni roboczych od powzięcia takiej informacji zwolni Przedmiot od ujawnionego obciążenia.

5. Cena Wywoławcza oraz Oferowana Cena Zakupu są cenami netto oraz nie zawierają kosztów odbioru Przedmiotu. Nabywca dokona odbioru Przedmiotu własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego przez Carport miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ponoszone są wyłącznie przez Nabywcę, bez możliwości ich regresu wobec Dostawcy.

6. Na wniosek Nabywcy, możliwe jest złożenie wniosku o zawarcie umowy leasingu wylicytowanego Przedmiotu, w której wylicytowana Cena końcowa stanowić będzie równocześnie cenę nabycia przedmiotu w umowie  leasingu, jednakże pod warunkiem spełnienia przez takiego Kupującego warunków obowiązujących w „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. przy zawieraniu umów leasingu oraz pod warunkiem zawarcia umowy leasingu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Aukcji.

7. Negatywna decyzja „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Nabywcy od zapłaty Oferowanej Ceny Zakupu.

8. Dostawca oświadcza, że z uwagi na fakt, że wystawiane w Serwisie Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy, chyba że w opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono.

9. Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie aukcyjnym Przedmioty są rzeczami używanymi oraz, że Kupujący, w chwili złożenia oferty kupna zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia, Dostawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży oraz nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na Aukcji Przedmiotów.

10. W przypadku kiedy Nabywca nie dokona zapłaty Oferowanej Ceny Zakupu w terminie określonym w przekazanej mu informacji, uznaje się że umowa nie została zawarta i Dostawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem . Dostawca może dochodzić od takiego Nabywcy naprawienia poniesionych szkód w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań z tytułu Aukcji przez tegoż Nabywcę oraz udokumentowanych kosztów przechowania Przedmiotu przez okres niezbędny do jego ponownej sprzedaży.

11. Każdy pojazd na aukcjach Pekao Leasing Sp. z o.o. posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. Warunkiem koniecznym do odbioru pojazdu z miejsca parkingowego jest podpisanie przez Nabywcę, lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną do jego reprezentowania, wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej odbieranego pojazdu.

 

 

CENNIK

OPŁATY I PROWIZJE CARPORT

Obowiązuje od 23.01.2017 r.

 

Wszystkie wartości podane w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT (23%).

 

I.                   Opłaty i prowizje CARPORT

 

Prowizja od Nabywcy za zakup ruchomości do 30.000 zł netto –………………….……1,75%

Prowizja od Nabywcy za zakup ruchomości od 30.001 zł netto – do 100.000 zł netto -.. 1,5%

Prowizja od Nabywcy za zakup ruchomości powyżej 100.001 zł netto - …………..........1%

Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego …….2000 PLN

 

Powered by CARPORT